Bismillahirrahmanirrahim

Ey insan,

Seni kerem olan Rabbine, karşı aldatan nedir. (İnfitar – 6)

‘’Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz.’’  (Tekasür – 8)

‘’Kâfirlere gelince, ne malları ne de evlatları kendilerine Allah’a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar Cehennemliktirler, orada sürekli olarak kalacaklardır.’’ (Ali İmran – 116)

‘’Kim, Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve sakınırsa; işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.’’ (Nur – 52)

‘’Ben cinleri ve insanları, yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.’’ (Zariyat – 56)

Allah (c.c) bu ayeti kerimede, insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etmeleri için yarattığını bildiriyor. İnsanlar Allah’a (c.c) inanıyor, ancak sadece Allah’a kulluk etmiyorlar. Nuh’tan (a.s) Muhammed’e (s.a.v) kadar gelen Resullerin getirdiği esas, hep bu olmuştur.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor,

‘’Andolsun ki, onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler.’’ (Lokman – 25)

‘’De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir veya işitmenizi ve görmenizi sağlayan kimdir, ölüden diriyi çıkaran ve işleri düzenleyen kimdir. Elbette Allah diyeceklerdir. De ki, O halde O’ndan sakınmaz mısınız? İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Haktan sonra sapıklıktan başka ne var, nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?’’ (Yunus – 31-32)

Bütün Resullerin gönderiliş amacı, kavimlerini yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet etmeye, tağutlara ve putlara ibadetten kaçınmaya davet etmektir. Makamı ve derecesi ne kadar yüksek olursa olsun, Allah’tan (c.c.) başka hiç kimse ibadete layık değildir. Resullerin (a.s.) ümmetlerine getirdikleri tevhid, işte budur.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor,

‘’Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka herhangi bir ilahınız yoktur.’’ (Hud – 50)

‘’Andolsun, biz her ümmete, ‘’Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının (diye anlatıp uyarmaları için) bir elçi gönderdik.’’ (NahI – 36)

‘’Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı.’’           (Zümer – 17)

Tağut; ‘’tuğyan’’ kökünden türemiş olup, haddini aşan, taşkınlık eden ve azgınlaşan anlamlarına gelir.

Tağut; ister kendisine ibadet edilen, ister tabi olunan ve itaat edilen olsun, kulun haddini aşmasına sebep olan her şeydir. Allah’a (c.c.) itaat edilmesi gereken hususlarda, bilmeyerek dahi olsa itaat olunan her şey tağuttur. Bu ise Şeytan, Kâhin, Papaz, dini veya siyasi Lider veya Kral olabilir. Allah’tan (c.c.) başka ibadet edilen her şeye tağut adı verilir.’’

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor,

‘’Hüküm (hâkimiyet ve egemenlik) ancak Allah’a aittir.’’ (En’am – 57)

‘’Gerçekten iman eden bir toplum için Allah’tan daha güzel hükmeden kimdir.’’ (Maide – 50)

‘’Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz (Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız) onu Allah’a ve Resulüne götürün. Bu, daha iyi ve sonuç bakımından da daha güzeldir.’’ (Nisa – 59)

‘’Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri hususlarda seni hakem tayin edip, sonra da verdiğin hükme nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.’’ (Nisa – 65)

‘’Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan başka rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa kendilerine yalnız tek ilah olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.’’ (Tevbe – 31)

Adiyy b. Hatem, Resulullah’ın (s.a.v.) bu ayeti okuduğunu işitmiş ve ona,

– ‘’Biz onlara tapmıyor ve onları Rab edinmiyoruz.’’ demişti.

– Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu,

– ‘’Allah’ın helal kıldığı şeyi yasakladıklarında, haram kıldığı şeyi serbestleştirdiklerinde, onlara itaat etmiyor muydunuz’’ diye sordu.

– Adiyy de, ‘’Evet’’ dedi.

– Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu,

– ‘’İşte onlara ibadet budur.’’                                (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel)

‘’Rabbinizden size indirilene uyun, O’ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.’’ (A’raf – 3)

‘’…Resul size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının…’’ (Haşr – 7)

Aişe’den (r.a.) Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, ‘’Her kim bizim emrimize uymayan bir şey yaparsa, onun ameli geçersizdir.’’ (Buhari, Müslim)

‘’Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar.’’ (Nisa – 48)

? Fıtrat kitabevi ?
#Oku اقرا Yaşa اعمل Anlat بلغ
?OKU Cahil kalmamak için
?YAŞA Bilgili cahil olmamak için
?ANLAT Dünyayı aydınlatmak için
#FıtratKitabevi #OkuYaşaAnlat
?kitap oku ?Çay iç ? kahve iç
?muhabbet et ? kitap satın al
? 0552 508 44 34
? Http://fitratkitabevi.com
? #Kağıthane #İstanbul

Scan the code
Call Now Button